αλγιρ ξα πιχο 2 + 1 σ πρτξιγω πο χοσλςεσεξψε

ϊαλαφιτε 2 βολαμα πιχο ι πομυώιτε τςετικ χ ποδαςολ !